Peringatan

Bagian ini belum selesai diolah. Anda dapat membantu melalui GitHub.

Dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeur, de facto, de jure, dan l’exploitation de l'homme par l'homme. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya.

Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut.

a (Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang) menjadi a (bukan o)

mazhab ( مذ هب ) mazhab
qadr ( قدر ) kadar
sahabat ( صحا بة ) sahabat
*haqiqat ( حقيقة ) hakikat
‘umrah ( عمرة ) umrah
ga’ib ( غائب ) gaib
iqamah ( إقامة ) ikamah
khatib ( خاطب ) khatib
riya ( رضاء ) rida
zalim ( ظالم ) zalim

‘ain ( . Arab) pada awal suku kata menjadi a, i, u ‘aja’ib ( ..... ) ajaib sa‘adah ( ..... ) saadah ‘ilm ( ... ) ilmu qa‘idah ( ..... ) kaidah ‘uzr ( ... ) uzur ma‘unah ( ..... ) maunah

‘ain ( . Arab) di akhir suku kata menjadi k ’i‘ tiqad ( ...... ) iktikad mu‘jizat ( ..... ) mukjizat ni‘mat ( .... ) nikmat ruku‘ ( .... ) rukuk sima‘ ( .... ) simak ta‘rif ( ..... ) takrif

aa (Belanda) menjadi a paal pal baal bal octaaf oktaf

ae tetap ae jika tidak bervariasi dengan e aerobe aerob aerodinamics aerodinamika

ae, jika bervariasi dengan e, menjadi e haemoglobin hemoglobin haematite hematit trailer trailer caisson kaison

au tetap au audiogram audiogram autotroph autotrof tautomer tautomer hydraulic hidraulik caustic kaustik

c di depan a, u, o, dan konsonan menjadi k calomel kalomel construction konstruksi cubic kubik coup kup classification klasifikasi crystal kristal

c di depan e, i, oe, dan y menjadi s central sentral cent sen circulation sirkulasi coelom selom cybernetics sibernetika cylinder silinder

cc di depan o, u, dan konsonan menjadi k accomodation akomodasi acculturation akulturasi acclimatization aklimatisasi accumulation akumulasi acclamation aklamasi

cc di depan e dan i menjadi ks accent aksen accessory aksesori vaccine vaksin

cch dan ch di depan a, o, dan konsonan menjadi k saccharin sakarin charisma karisma cholera kolera chromosome kromosom technique teknik

ch yang lafalnya s atau sy menjadi s echelon eselon machine mesin

ch yang lafalnya c menjadi c charter carter chip cip

ck menjadi k check cek ticket tiket

ç (Sanskerta) menjadi s çabda sabda çastra sastra

.ad ( . Arab) menjadi d ’af.al ( .... ) afdal .a’if ( .... ) daif far. ( ... ) fardu ha.ir ( .... ) hadir

e tetap e effect efek description deskripsi synthesis sintesis

ea tetap ea idealist idealis habeas habeas

ee (Belanda) menjadi e stratosfeer stratosfer systeem sistem

ei tetap ei eicosane eikosan eidetic eidetik einsteinium einsteinium

eo tetap eo stereo stereo geometry geometri zeolite zeolit

eu tetap eu neutron neutron eugenol eugenol europium europium

fa ( . Arab) menjadi f 'af.al ( .... ) afdal ‘arif ( .... ) arif faqir ( .... ) fakir fa.ih ( .... ) fasih mafhum ( ..... ) mafhum

f tetap f fanatic fanatik factor faktor fossil fosil

gh menjadi g ghanta genta sorghum sorgum

gain ( . Arab) menjadi g ga’ib ( .... ) gaib magfirah ( ..... ) magfirah magrib ( .... ) magrib

gue menjadi ge igue ige gigue gige

.a ( . Arab) menjadi h .akim ( .... ) hakim i.la. ( ..... ) islah si.r ( ... ) sihir

hamzah ( . Arab) yang diikuti oleh vokal menjadi a, i, u ’amr ( ... ) amar mas’alah ( ..... ) masalah ’i.la. ( ..... ) islah qa’idah ( ..... ) kaidah ’ufuq ( ... ) ufuk

hamzah ( . Arab) di akhir suku kata, kecuali di akhir kata, menjadi k ta’wil ( ..... ) takwil ma’mum ( ..... ) makmum mu’min ( .... ) mukmin

hamzah ( . Arab) di akhir kata dihilangkan imla’ ( ..... ) imla istinja’ ( ....... ) istinja/tinja munsyi’ ( ..... ) munsyi wu.u’ ( .... ) wudu

i (Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang) menjadi i 'i‘tiqad ( ...... ) iktikad muslim ( .... ) muslim na.i.ah ( ..... ) nasihat .a.i. ( .... ) sahih

i pada awal suku kata di depan vokal tetap i iambus iambus ion ion iota iota

ie (Belanda) menjadi i jika lafalnya i politiek politik riem rim

ie tetap ie jika lafalnya bukan i variety varietas patient pasien hierarchy hierarki

jim ( . Arab) menjadi j jariyah ( ..... ) jariah janazah ( ..... ) jenazah 'ijazah ( ..... ) ijazah

kha ( . Arab) menjadi kh khu.u. ( .... ) khusus makhluq ( ..... ) makhluk tarikh ( ..... ) tarikh

ng tetap ng contingent kontingen congres kongres linguistics linguistik

oe (oi Yunani) menjadi e foetus fetus oestrogen estrogen oenology enologi

oo (Belanda) menjadi o komfoor kompor provoost provos

oo (Inggris) menjadi u cartoon kartun proof pruf pool pul

oo (vokal ganda) tetap oo zoology zoologi coordination koordinasi

ou menjadi u jika lafalnya u gouverneur gubernur coupon kupon contour kontur

ph menjadi f phase fase physiology fisiologi spectograph spektograf

ps tetap ps pseudo pseudo psychiatry psikiatri psychic psikis psychosomatic psikosomatik

pt tetap pt pterosaur pterosaur pteridology pteridologi ptyalin ptialin

q menjadi k aquarium akuarium frequency frekuensi equator ekuator

qaf ( . Arab) menjadi k ‘aqiqah ( ..... ) akikah maqam ( .... ) makam mu.laq ( .... ) mutlak

rh menjadi r rhapsody rapsodi rhombus rombus rhythm ritme rhetoric retorika

sin ( . Arab) menjadi s asas ( .... ) asas salam ( .... ) salam silsilah ( .... ) silsilah

sa ( . Arab) menjadi s asiri ( ..... ) asiri .adis ( .... ) hadis sulasa ( . .... ... ) selasa waris ( .... ) waris

.ad ( . Arab) menjadi s ‘a.r ( ... ) asar mu.ibah ( ..... ) musibah khu.u. ( .... ) khusus .a.. ( .. ) sah

syin ( . Arab) menjadi sy ‘asyiq ( .... ) asyik ‘arsy ( ... ) arasy syar. ( ... ) syarat

sc di depan a, o, u, dan konsonan menjadi sk scandium skandium scotopia skotopia scutella skutela sclerosis sklerosis

sc di depan e, i, dan y menjadi s scenography senografi scintillation sintilasi scyphistoma sifistoma

sch di depan vokal menjadi sk schema skema schizophrenia skizofrenia scholastic skolastik

t di depan i menjadi s jika lafalnya s actie aksi ratio rasio patient pasien

.a ( . Arab) menjadi t kha.. ( .. ) khat mu.laq ( .... ) mutlak .abib ( .... ) tabib

th menjadi t theocracy teokrasi orthography ortografi thrombosis trombosis methode (Belanda) metode

u tetap u unit unit nucleolus nukleolus structure struktur institute institut

u (Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang) menjadi u ruku’ ( .... ) rukuk syub.at ( .... . ) syubhat sujud ( .... ) sujud ’ufuq ( ... ) ufuk

ua tetap ua aquarium akuarium dualisme dualisme squadron skuadron

ue tetap ue consequent konsekuen duet duet suede sued

ui tetap ui conduite konduite equinox ekuinoks equivalent ekuivalen

uo tetap uo fluorescein fluoresein quorum kuorum quota kuota

uu menjadi u lectuur lektur prematuur prematur vacuum vakum

v tetap v evacuation evakuasi television televisi vitamin vitamin

wau ( . Arab) tetap w jadwal ( .... ) jadwal taqwa ( .... ) takwa wujud ( .... ) wujud

wau ( . Arab, baik satu maupun dua konsonan) yang didahului u dihilangkan nahwu ( ... ) nahu nubuwwah ( ..... . ) nubuat quwwah ( .... . ) kuat

aw (diftong Arab) menjadi au, termasuk yang diikuti konsonan awrat ( .... ) aurat hawl ( ... ) haul mawlid ( .... ) maulid walaw ( ... ) walau

x pada awal kata tetap x xanthate xantat xenon xenon xylophone xilofon

x pada posisi lain menjadi ks executive eksekutif express ekspres latex lateks taxi taksi

xc di depan e dan i menjadi ks exception eksepsi excess ekses excision eksisi excitation eksitasi

xc di depan a, o, u, dan konsonan menjadi ksk excavation ekskavasi excommunication ekskomunikasi excursive ekskursif exclusive eksklusif

y tetap y jika lafalnya y yakitori yakitori yangonin yangonin yen yen yuan yuan

y menjadi i jika lafalnya ai atau i dynamo dinamo propyl propil psychology psikologi yttrium itrium

ya ( . Arab) di awal suku kata menjadi y ‘inayah ( ..... ) inayah yaqin ( .... ) yakin ya‘ni ( .... ) yakni

ya ( . Arab) di depan i dihilangkan khiyanah ( ..... ) khianat qiyas ( .... ) kias ziyarah ( ..... ) ziarah

z tetap z zenith zenit zirconium zirkonium zodiac zodiak zygote zigot

zai ( . Arab) tetap z ijazah ( ..... ) ijazah khazanah ( ..... ) khazanah ziyarah ( ..... ) ziarah zaman ( ... ) zaman

zal ( . Arab) menjadi z azan ( .... ) azan izn ( ... ) izin ustaz ( ..... ) ustaz zat ( ... ) zat

.a ( . Arab) menjadi z .afi. ( .... ) hafiz ta‘.im ( ..... ) takzim .alim ( .... ) zalim

Konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal, kecuali kalau dapat membingungkan.

Misalnya: accu aki =allamah alamah commission komisi effect efek ferrum ferum gabbro gabro kaffah kafah salfeggio salfegio tafakkur tafakur tammat tamat 'ummat umat

Perhatikan penyerapan berikut!

'Allah Allah mass massa massal massal

Catatan:

Unsur serapan yang sudah lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah.

Misalnya: bengkel nalar Rabu dongkrak napas Selasa faedah paham Senin kabar perlu sirsak khotbah pikir soal koperasi populer telepon lahir

Selain kaidah penulisan unsur serapan di atas, berikut ini disertakan daftar istilah asing yang mengandung akhiran serta penyesuaiannya secara utuh dalam bahasa Indonesia.

-aat (Belanda) menjadi –at advocaat advokat

-age menjadi -ase percentage persentase etalage etalase

-ah (Arab) menjadi –ah atau –at =aqidah ( ..... ) akidah 'ijazah ( ..... ) ijazah ‘umrah ( .... ) umrah 'akhirah ( .... ) akhirat 'ayah ( ... ) ayat ma‘siyyah ( ...... ) maksiat 'amanah ( ..... ) amanah, amanat hikmah ( .... ) hikmah, hikmat ‘ibadah ( ..... ) ibadah, ibadat sunnah ( ... ) sunah, sunat surah ( .... ) surah, surat

-al (Inggris), -eel dan -aal (Belanda) menjadi –al structural, structureel struktural formal, formeel formal normal, normaal normal

-ant menjadi -an accountant akuntan consultant konsultan informant informan

-archy (Inggris), -archie (Belanda) menjadi arki anarchy, anarchie anarki monarchy, monarchie monarki oligarchy, oligarchie oligarki

-ary (Inggris), -air (Belanda) menjadi -er complementary, complementair komplementer primary, primair primer secondary, secundair sekunder

-(a)tion (Inggris), -(a)tie (Belanda) menjadi -asi, -si action, actie aksi publication, publicatie publikasi

-eel (Belanda) menjadi -el materieel materiel moreel morel

-ein tetap -ein casein kasein protein protein

-i, -iyyah (akhiran Arab) menjadi –i atau -iah ‘alami ( ..... ) alami 'insani ( ...... ) insani ‘aliyyah ( ...... ) aliah ‘amaliyyah ( ...... ) amaliah

-ic, -ics, dan -ique (Inggris), -iek dan -ica (Belanda) menjadi -ik, ika dialectics, dialektica dialektika logic, logica logika physics, physica fisika linguistics, linguistiek linguistik phonetics, phonetiek fonetik technique, techniek teknik

-ic (Inggris), -isch (adjektiva Belanda) menjadi -ik electronic, elektronisch elektronik mechanic, mechanisch mekanik ballistic, ballistisch balistik

-ical (Inggris), -isch (Belanda) menjadi -is economical, economisch ekonomis practical, practisch praktis logical, logisch logis

-ile (Inggris), -iel (Belanda) menjadi -il mobile, mobiel mobil percentile, percentiel persentil projectile, projectiel proyektil

-ism (Inggris), -isme (Belanda) menjadi -isme capitalism, capitalisme kapitalisme communism, communisme komunisme modernism, modernisme modernisme

-ist menjadi -is egoist egois hedonist hedonis publicist publisis

-ive (Inggris), -ief (Belanda) menjadi -if communicative, communicatief komunikatif demonstrative, demonstratief demonstratif descriptive, descriptief deskriptif

-logue (Inggris), -loog (Belanda) menjadi -log analogue, analoog analog epilogue, epiloog epilog prologue, proloog prolog

-logy (Inggris), -logie (Belanda) menjadi -logi technology, technologie teknologi physiology, physiologie fisiologi analogy, analogie analogi

-oid (Inggris), oide (Belanda) menjadi -oid anthropoid, anthropoide antropoid hominoid, hominoide hominoid

-oir(e) menjadi -oar trotoir trotoar repertoire repertoar

-or (Inggris), -eur (Belanda) menjadi -ur, -ir director, directeur direktur inspector, inspecteur inspektur amateur amatir formateur formatur

-or tetap -or dictator diktator corrector korektor distributor distributor

-ty (Inggris), -teit (Belanda) menjadi -tas university, universiteit universitas quality, kwaliteit kualitas quantity, kwantiteit kuantitas

-ure (Inggris), -uur (Belanda) menjadi -ur culture, cultuur kultur premature, prematuur prematur structure, struktuur struktur

-wi, -wiyyah (Arab) menjadi -wi, -wiah dunyawi ( ...... ) duniawi kimiyawi ( ....... ) kimiawi lugawiyyah ( ...... ) lugawiah